Hvad er tvang i psykiatrien?

Hvad er tvang i psykiatrien?

Nyhedsbrev 2020-2

I strafferetten er tvang brugen af vold eller trusler med det formål at få en anden til at gøre eller undlade at gøre noget.

Vold defineres som legemsangreb i form af fysiske indgreb i personer. Til legemsangreb henregnes også bedøvelse og indsprøjtning. Legemsangreb kan ifølge Straffeloven medføre straf- eller erstatningsansvar, dog ikke hvis den angrebne har tilladt indgrebet. Et sådant samtykke er imidlertid kun gyldigt, når det er givet af en person med den fornødne modenhed.

Tvang og vold mod patienter i psykiatrien i form af fastspænding, bæltefiksering eller indtagelse af psykofarmaka mod patientens vilje må siges at være ret godt dækket af ovenstående definitioner. Yderligere er ikke kun det elektriske stød ved ufrivilligt elektrochok men også bedøvelsen et legemsangreb

Selv hvis en patient indvilger i elektrochok er det i høj grad tvivlsomt, om "den fornødne modenhed" er til stede. Patienten vil i en nedtrykt tilstand på ingen måde kunne matche psykiateren, der taler varmt for elektrochok, så et samtykke vil typisk gives uden modenhed eller indsigt til at vurdere psykiaterens udsagn om behandlingen.

Selvom tvang i psykiatrien sådan set opfylder kriterierne i straffeloven, har psykiatere i vid udstrækning mulighed for at påtvinge deres patienter diverse behandlinger, der falder under legemsangreb. Det sker under et dække af at være til patienternes bedste eller sågar, at tvangen forhindrer patienter i at begå selvmord. En psykiater kan altså fuldstændigt overtrumfe, hvad en patient selv måtte føle ville være til gavn for vedkommende.

Hvad er det i det hele taget, der får en psykiatrisk patient til at protestere mod en behandling eller reagere fysisk eller verbalt over for psykiatrisk personale? Psykiaterne siger, at det er den psykiatriske sygdom, hvilket "fritager" dem fra ansvar og legitimerer tvangen. Men en psykiatrisk patient med forudgående dårlige erfaringer i psykiatrien, eller tvang i det hele taget, kan reagere mod mange ting, der minder vedkommende om omstændighederne ved de tidligere dårlige erfaringer. Alene det at være på et psykiatrisk hospital, se en psykiater i hvid kittel eller måske et elektrochok-apparat kan fremkalde voldsomme protester og reaktioner, som vel at mærke intet har med en psykisk sygdom at gøre. Det er en hel normal menneskelig reaktion, når det trækker op til noget, man absolut ikke ønsker, skal ske. Det står i skærende kontrast til, at psykiatere så vidt vides aldrig har anerkendt tidligere lignende dårlige eller ubehagelige erfaringer i psykiatrien som årsag til voldsomme reaktioner.

Protester og reaktioner af denne art er psykiatere simpelthen ude af stand til at håndtere. Hvad gør de så? Jo, de tyr til det ultimative middel, nemlig autoritær magtanvendelse helt i tråd med den strafferetlige definition af tvang.

Med andre ord er magtanvendelse og tvang i psykiatrien ganske enkelt udtryk for afmagt fra psykiaternes side. Al snak om, at tvang kun bruges som sidste udvej, at det er til patientens bedste og ofte redder vedkommende fra selvmord, ændrer intet ved den kendsgerning, at tvang er den psykiatriske metode, der tages i brug, når psykiaterne reelt ikke er i stand til at hjælpe patienten. Tvangen får måske nok patienten til at "falde til ro", hvis tvangen bare udøves længe nok, men snarere end at være udtryk for en forbedret sindstilstand, er det udtryk for opgivelse eller træthed fra patientens side. Det er ikke en psykisk sund måde at falde til ro på, men derimod overvældende, undertrykkende og passificerende for patienten. Tvang er en traumatiserende oplevelse, hvorfor patientens psykiske tilstand reelt forværres ved tvang. Det taler psykiaterne aldrig om, men de tør næppe heller bestride det.

Givet at voldsomme reaktioner fra psykiatriske patienters side i vid udstrækning er udtryk for protester mod selve det psykiatriske system, burde der tænkes i alternativer for sådanne patienter. Det vil sige et miljø uden for psykiatrien, hvor absolut intet som helst minder om det psykiatriske system og ikke indeholder nogen som helst form for tvang.

Henvisninger:
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kriminalret,_speciel/tvang
http://denstoredanske.dk/Special:Opslag?q=vold&area=
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kriminalret,_speciel/legemsangreb

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.