Truslen mod folkesundheden fra den snigende og voksende medicinske miljøkatastrofe

Truslen mod folkesundheden fra den snigende og voksende medicinske miljøkatastrofe

Nyhedsbrev 2013-16

Der har i mange år været fokus på reduktion af industriel forurening og i dag har bekæmpelse af global opvarmning en fremtrædende plads i medierne, men en tredje alvorlig forureningskilde synes relativt upåagtet at eskalere i bekymrende tempo, nemlig lægemiddelforurening i miljøet og i vore fødevarer.

Kilden til denne sundhedstruende forurening er de lægemiddelrester, vi udskiller ved vores toiletbesøg, og som rensningsanlæg ikke eller kun delvist kan fjerne. Det er både et spørgsmål om teknologi og omkostninger.

Medmindre der bliver grebet ind vil sådanne lægemiddelrester på sigt hobe sig op i alle klodens økosystemer og allerede i dag findes de lokalt i foruroligende koncentrationer.

Der har været flere undersøgelser af fisk, som lever i nærheden af udledningerne fra rensningsanlæg og der er fundet betydelige rester af psykofarmaka i fiskene. Man har observeret, at disse fisks adfærd klart afviger fra adfærden af fisk, som ikke er udsat for forureningen.1 At fisk på denne måde gøres til psykiatriske patienter er et problem i sig selv, men endnu værre er, at disse psykofarmaka bevæger sig op igennem fødekæden og i den sidste ende lander på menneskers spiseborde.

Et lokalt problem af endnu større dimensioner findes på Mallorca, hvor ferskvand er en mangelvare. Derfor genbruges renset spildevand til vanding i bl.a. landbruget. På den måde kommer lokalt producerede grøntsager til at indeholde medicinrester og disse udskilles igen ved toiletbesøg sammen med hvad der måtte være af nyindtaget medicin, således at koncentrationerne hele tiden stiger. Men det er ikke alt, da en del af det rensede medicinholdige spildevand ledes ud i havet eller efter vanding siver ned til grundvandet. Hvor galt det på nuværende tidspunkt står til på Mallorca har en gruppe forskere fra et af de farmaceutiske institutter på Københavns Universitet undersøgt.2

Forskerne fandt i 2011 lige før starten på turistsæsonen 18 lægemiddelstoffer i vandprøver fra rensningsanlægsudløb, grundvand og havvand. Vandprøverne blev indsamlet på tre forskellige områder på øen, omkring hovedbyen Palma, i Alcudia-området med S'Albufera nationalparken og i Mondrago nationalparken.

I vandprøverne blev der fundet hjertemedicin, medicin til behandling af epilepsi og skizofreni, anti-inflammatorisk medicin (kendt for at have dræbt 95 % af bestanden af gribbe i Pakistan, efter at fuglene spiste kadavere af køer, som var blevet medicineret med stoffet), angstdæmpende medicin, mavesårsmedicin, hormoner fra p-piller, antibiotika og vanddrivende medicin.

Her følger uddrag af artiklens konklusioner:2

Generelt har de niveauer af lægemiddelrester, som blev målt i grundvand og havvand, ikke akutte toksiske effekter på dyreliv og mennesker. Men i dag har man kun begrænset viden om mulige langtidseffekter samt om de mulige kombinatoriske effekter, der kan opstå, når dyr og planter udsættes for små mængder af mange forskellige stoffer. Lægemiddelstoffer bør derfor ses som en kilde til forurening parallelt med pesticider og tungmetaller.

Økotoksikologiske studier har for nylig vist, at fx laks ændrer aktiveringen af generne i insulinsystemet efter blot fem dages udsættelse for relativt lave koncentrationer af hjertemedicinen atenolol, som var til stede i spildevandet fra rensningsanlæggene i Palma.

Slutteligt opfordrer forskerne til at udvikle mere miljøvenlige lægemiddelstoffer, som lettere nedbrydes, hvis de ender i vandmiljøet. Den ide ligger helt i forlængelse af krav til produktionsvirksomheder om affaldshåndtering og krav til borgerne om miljømæssig korrekt bortskaffelse af udtjent apparatur og udstyr fra boligen. Dog er det eneste, man nok kan være sikker på i den sammenhæng, at medicinalindustrien næppe foretager sig noget i den retning medmindre de pålægges krav herom fra myndighederne.

1. For eksempel: http://www.sciencemag.org/content/339/6121/814
2. http://www.farma.ku.dk/index.php/Forekomst-af-laegemiddelstoffe/11801/0/

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.