HVAD ER MEDBORGERNES MENNESKERETTIGHEDSKOMMISSION (MMK)?

Læs også: Programerklæring for MMK

Medborgernes Menneskerettighedskommission (MMK) er en almennyttig organisation, som har til formål at undersøge og afsløre psykiatriske krænkelser af menneskerettighederne.

Medborgernes Menneskerettighedskommission MMK blev stiftet i 1969 af psykiater og professor emeritus ved universitetet i New York, Syracuse, Thomas Szasz og Scientologikirken for at undersøge og påpege psykiatriens overtrædelser af menneskerettighederne og for at stoppe skadelig praksis inden for området mental sundhed. Det er en juridisk uafhængig organisation med formål som psykiatrisk vagthund og fri af politiske og religiøse interesser. MMK formulerede 'Menneskerettighedserklæring for det psykiske sundhedsområde', som har tjent som retningsgiver inden for reformen af det psykiske sundhedsområde.

MMK er blevet omtalt af den særlige rapportør til FN's Menneskerettigheds kommission for at være ansvarlig for "mange store reformer", som beskytter folk mod psykiatrisk mishandling, og MMK har dokumenteret tusindvis af enkeltsager og fundet typer og mønstre på overgrebene. De viser blandt andet, at psykiatriske stoffer og brutale psykiatriske behandlingsformer kan skabe vanvid og forårsager voldelig adfærd.

En hovedårsag til det verdensomspændende problem med stoffer i samfundet er psykiatere, som i årtier har brugt deres indflydelse i lægeverdenen til at fremme potentielt ekstremt farlige og vanedannende sinds- og personlighedsændrende medikamenter, som gives til personer i alle aldre - nogle helt ned til 1-års alderen.

MMK's arbejde har siden 1969 været med til at redde millioner af menneskers liv, og det har hindret meningsløse lidelser for millioner af andre. Mange lande har nu lovkrav om informeret samtykke ved psykiatrisk behandling tillige med retten til advokatbistand, rådgivning, regres eller erstatning til de uheldige, som ender i hænderne på psykiatere som overtræder loven. I nogle lande er brugen af psykokirurgi og elektrochok på børn forbudt takket være MMK.

En af MMK's primære bekymringer med hensyn til psykiatrien er dens uvidenskabelige diagnosesystem. Ulig lægelige diagnoser, kategoriserer psykiaterne kun symptomer, ikke sygdomme. Jeffrey A. Schaler, ph.d., siger: "Forestillingen om videnskabelig validitet, skønt det ikke er en handling, er forbundet med bedrageri. Validitet drejer sig om, i hvor høj grad noget repræsenter eller måler det, som det giver sig ud for. Når måder, hvorpå man diagnosticerer, ikke repræsenterer det, de giver sig ud for at repræsentere, siger vi, at metoderne mangler validitet. 'Den Diagnostiske og Statistiske håndbog for psykiske forstyrrelser' (DSM-IV) , som er udgivet af den Amerikanske Psykiatriforening har erfaringsmæssigt kun ringe værdi. Den bliver ikke længere brugt officielt i Danmark. Den officielle psykiatriske diagnosehåndbog i Danmark er WHO's 'Internationale sygdomsklassifikation', kapitlet for Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (ICD-10), den bygger dog på de samme principper som DSM-IV.

Idet vi kender til psykiatriens bedrageriske "diagnoser", kan vi se, hvorfor psykiatrien og psykologien, der bliver bevilliget milliarder af kroner til at løse og udrydde sindets problemer, i stedet har også skabt, bevaret og forværret disse. De stoffer, de bruger i "behandlingen", kan forårsage meningsløse voldshandlinger, selvmord, seksuel dysfunktion, permanente skader på nervesystemet, hallucinationer, apati, irritabilitet, ængstelse, psykoser og død. Og med praktisk talt uindskrænket psykiatrisk medicinering af så mange af verdens skolebørn, er det ikke nogen overraskelse, at den aldersgruppe, der i USA begår flest mord, er de15 til 19-årige. I år 2003 var 2526 børn og unge på Ritalin i Danmark - det mest benyttede af stofferne, men med en femdobling på blot 7 år sker der en hastig forværring i det område. På verdensplan er der i øjeblikket omkring 17 millioner børn på psykiatriske stoffer.

MMK's medlemmer inkluderer bl.a. læger, advokater, kunstnere, pædagoger, borger- og menneskerettighedsrepræsentanter samt fagfolk, som ser det som deres pligt at "afsløre og hjælpe til med at afskaffe alle fysisk skadelige praksisser inden for det psykiske sundhedsområde." De arbejder for at opnå disse klart definerede mål sammen med mange ligesindede personer og grupper, heriblandt politikere, lærere, medarbejdere i sundhedssektoren, myndighederne og retsvæsenet såvel som pressen.

I dag har MMK etableret sig som en magtfuld rådgivningsgruppe på menneskerettighedsområdet med over to hundrede afdelinger i lande på alle kontinenterne.

HVAD LAVER MMK?

Tusinder af personer kontakter MMK's kontorer verden over hvert år for at rapportere om psykiatrisk mishandling og kriminalitet, uretmæssige frihedsberøvelser herunder tvangsindlæggelser og -tilbageholdelser, bedrageri, seksuelt misbrug og umenneskelig behandling samt om tilstandene på psykiatriske hospitaler generelt. MMK dokumenterer misbrug og hjælper den krænkede med at rapportere tingene til de rette myndigheder. Dette fører også til undersøgelser af bredere psykiatriske spørgsmål, såsom forsikringssvindel, høje dødstal fra institutioner, den falske stempling af børn som værende "psykisk forstyrrede" samt medicineringen af millioner med bevidsthedsændrende stoffer.

I de sidste 10 år har MMK's undersøgelser og indberetninger ført til strafferetslige undersøgelser og retsforfølgelse af tusindvis af psykiatere, psykologer og andre indenfor det psykiske sundhedsområde verden over. Dette har tilskyndet lovgivere og forsikringsselskaber til at sætte en stopper for finansiering af kriminelle psykiateres praksis og til at vedtage love for at beskytte folk mod misbrug i psykiatrien.

Gennem MMK's aktiviteter er tusindvis af psykiatriske ofre blevet reddet, patienter har genvundet deres lovmæssige og borgerlige rettigheder, love er blevet vedtaget, der forbyder den tilfældige brug af elektrochok og psykokirurgi og forbyder disse voldsomme behandlinger på børn. Lovgivning der sikrer, at psykiatrisk voldtægt af patienter bliver behandlet som en forbrydelse er også blevet vedtaget. Mange hundreder overlevende efter psykiatrisk behandling har i USA, Norge og andre lande fået erstatninger i størrelsesordenen 65 millioner kr. for skader, de har lidt.

ER MMK EN UAFHÆNGIG ORGANISATION?

MMK er ikke en del af Scientologi Kirken, den er en uafhængig organisation. Mange af dens medlemmer tilhører Scientologi Kirken ligesom mange tilhører andre trossamfund og kulturelle anskuelser. Scientologer er ikke alene om at betragte den pille- og elektrochokfikserede psykiatri som skadelig. Folk fra alle sociale lag er dybt bekymrede over psykiatriens destruktive indflydelse på samfundet, og de arbejder sammen med MMK for at gøre noget effektivt ved situationen. MMK's rådgivende komité - der består af kommissionsmedlemmer - inkluderer læger, sagførere, kunstnere, undervisere, forretningsfolk i liberale erhverv, samt borger- og menneskerettighedsrepræsentanter, som ser det som deres pligt at "afsløre og afskaffe enhver fysisk skadelige praksis, der udøves indenfor det psykiske sundhedsområde."

Vi er stolte af, at vores organisation er stiftet af Scientologi Kirken, som har en lang og imponerende fortid med kamp for menneskerettigheder. MMK's medlemmer arbejder tæt sammen med Kirkens medlemmer om samfundsspørgsmål og konfererer/konsulterer med kirkens sociale reformudstedelser/ udgivelser og med menneskerettighedsafdelingen. Kirken støtter MMK's aktiviteter sammen med dens øvrige sociale programmer.

HVORFOR ER MMK IMOD DEN MATERIALISTISKE PSYKIATRI?

Den gang Scientologi Kirken etablerede MMK i 1969, havde psykiatriens ofre ingen rettigheder og havde brug for nogen, som kunne tale på deres vegne. "Behandlingen" var brutal, og havde især til formål at skabe føjelige patienter. De blev udsat for elektrochok, tilmed uden bedøvelse, som straf for "dårlig" opførsel. Og ved at udføre det hvide snit og andre psykokirurgiske indgreb, ødelagde psykiatere patienternes hjerner med en ubarmhjertig respektløshed. De mennesker, som kom under psykiatrisk "omsorg" blev der eksperimenteret med - også med terapeutiske, utestede sinds- og personlighedsændrende stoffer.

Grundlæggeren af Scientologi, L. Ron Hubbard, var den første, der konfronterede disse desperate handlinger fra psykiaternes side, og i slutningen af 1940'erne gennemskuede Hubbard psykiatriens hensynsløse mishandling af individer. Senere skrev han: "Scientologi Kirken vil ikke anbefale eller se igennem fingre med politisk mentalbehandling såsom elektriske chok og fordømmer fuldstændigt denne fascistiske indstilling til psykisk sundhed med at tilintetgøre de sindssyge."

MMK blev dannet for at efterforske og afsløre psykiatriske menneskerettighedskrænkelser og for at rense op indenfor det psykiske sundhedsområde.

GIVER MMK LÆGELIG ELLER JURIDISK RÅDGIVNING?

MMK rådgiver ikke om lægelige eller juridiske spørgsmål, men MMK arbejder tæt sammen med advokater og læger og støtter ikke-psykiatrisk lægelig praksis. Enhver som føler, at han eller hun er "psykisk syg", bør konsultere en kompetent ikke-psykiatrisk læge og få en grundig fysisk undersøgelse, da det har vist sig, at udiagnosticerede og ubehandlede fysiske lidelser kan manifestere sig som et "psykiatrisk" problem. I mange tilfælde vil en sådan fremgangsmåde få den "psykiske forstyrrelse" til at forsvinde. Symptomerne forsvinder, når den fysiske tilstand behandles, som det gøres af en rigtig læge. MMK anbefaler tillige kraftigt, at enhver som kender en person, der blevet fysisk eller seksuelt misbrugt af en psykiater, indgiver en klage med kopi til autorisationsmyndighederne, dvs. Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation eller en politianmeldelse.

HVORFOR SKAL ELEKTROCHOK FORBYDES?

Svaret er meget enkelt, elektrochok ødelægger hjernen og kan dræbe. "Behandlingen" faldbydes ved overtalelse som værende "videnskabeligt" funderet og "terapeutisk". Elektrochok er lige så raffineret og gavnligt, som det at slå nogen i hovedet med en forhammer. Metoden går ud på at svide hjernen med 180-460 volts elektricitet. Dette forårsager alvorlige kramper eller slagtilfælde, hvor personen har voldsomme generaliserede krampeanfald, svarende til et epileptisk anfald. Dette resulterer i hukommelsestab. Kvinder og de ældre er psykiatriens vigtigste målgruppe. Dødsraten blandt de ældre forårsaget af denne behandling ligger på omkring 1 ud af 200 personer. En rapport fra Texas' regering konstaterede i 1995, at 1 ud af 197 patienter døde indenfor to uger, efter at de havde fået denne "behandling". Andre undersøgelser dokumenterer, at elektrochok skaber uoprettelige hjerneskader, hukommelsestab og en betydelig svækkelse af intellektuelle evner.

Elektrochok har også en uhyggelig fortid som torturvåben og en måde at kontrollere sindet på.

Når man beskæftiger sig med sårbare mennesker, som er desperate efter hjælp, er brugen af elektrochok ikke kun forræderi, men et overgreb. Psykiaterne, som benytter det i deres udøvelse, har en økonomisk interesse i at lyve om dets virkning - alene i USA er det en industri med en omsætning på 5 milliarder dollars.

HVAD ER MMK'S SYN PÅ PSYKIATRISKE STOFFER?

Psykiatriske stoffer bliver for det meste ordineret som en "løsning" til et problem. Men de slører kun problemet og hindrer personen i at finde den rigtige årsag til problemet. MMK er stærkt uenig med de påtvungne og skadelige metoder der benyttes af psykiatere. Psykiaterne glemmer at fortælle om de bivirkninger, stofferne har, såsom afhængighed, udmattelse, formindsket seksuel lyst, rystelser, mareridt, angst, voldelig adfærd og selvmordstanker. De forårsager ofte uoprettelige skader på hjernen og nervesystemet. Disse følger kræver ofte en anden nervemedicin til at dække dem.

Men disse sinds- og personlighedsændrende stoffer kan formindske den psykiske og følelsesmæssige smerte, og ved at gøre det, kan de dræbe handlekraften og dermed viljen til at søge efter virkelige løsninger og fremskridt.

BØR MAN BEBREJDE MEDICINALFIRMAERNE ?

Psykiaternes evne til at overbevise medicinalfirmaerne og myndighederne om at ofre milliarder af kroner, er baseret på falske "diagnosekriterier". Psykiaterne samler forskellige adfærdsmæssige følelsesmæssige karakteristika og kategoriserer dem fejlagtigt som en "sygdom" eller en "forstyrrelse". Der findes nærmest ikke et eneste aspekt af opførsel, som ikke falder ind under de fleste brede "symptomer", som udgør de såkaldte "psykiske forstyrrelser" eller "sygdomme".

Psykiatrien har bogstaveligt talt trængt sig ind på ethvert aspekt af livet med opfundne kriterier. Den, der lider af migræne, har en "smerteforstyrrelse"; barnet, der er febrilsk eller er overivrig i leg, er "hyperaktiv"; personen, som ryger eller drikker kaffe, har en "nikotinforstyrrelse" eller lider af "koffein forgiftning". Hvis man stammer, er det en "psykisk forstyrrelse". Hvis man får dårlig karakter i matematik, er det "(udviklingsmæssig) matematikforstyrrelse". Hvis en teenager skændes med sine forældre er det en "oppositionel trodsforstyrrelse".

Disse stemplinger skaber arbejde til psykiaterne. Stofferne bliver produceret for at imødekomme psykiaternes "krav". Uden falske diagnoser, ville vi ikke have det problem med ordinerede stoffer, som vi har i dag.

HVORFOR ER MMK IMOD TVANGSINDLÆGGELSE ?

Tvangslove er blevet udnyttet til alle mulige forkerte formål: Økonomiske, seksuelle, politiske, berigelsesmæssige, i arvesager eller endog i forbindelse med regeringshemmeligheder. De medfører et tab af menneskerettigheder og forfatningsmæssige rettigheder. Når først man er indlagt - og erklæret inkompetent - kan personen miste retten til at stemme, køre bil, gå i hæren, varetage deres egne økonomiske og forretningsmæssige interesser, ja selv retten til at udøve deres egen profession. Offeret har også risiko for at få en fysisk skadelig behandling, som han/hun måske aldrig kommer sig over.

Der ville blive et ramaskrig, hvis en almindelig borger rendte rundt på gaden og indfangede folk, hvis opførsel han ikke var enige i, låste dem inde og gav dem sinds- og personlighedsændrende stoffer eller elektrochok. Gerningsmanden ville blive sigtet efter straffeloven og straffet med fængsel i mange år. Men inden for psykiatrien kan sådanne handlinger foretages lovligt, og de brutale handlinger beskrives som "behandling", "psykisk sundhedspleje" eller "at hindre personen i at forvolde skade", idet særlovgiving tillader sådanne. På grund af dette, bliver den systematiske invalidering af millioner af mennesker hvert år ignoreret.

Forestil dig alternativet: hospitaler for psykisk behandling som steder, hvor man kunne slappe af. Mennesker ville ikke blive overfaldet med stoffer og chokbehandlinger. De kunne slappe af og få passende lægelig hjælp. Folk ville være mere medgørlige med hensyn til at blive hjulpet. Men under det nuværende system, bliver borgere spærret inde på psykiatriske afdelinger, der kun skiller sig lidt ud fra den funktion et fængsel har (mange afdelinger holder faktisk dømte kriminelle indespærret på lige fod med fængselsvæsenet) under dække af beskyttelse. Psykiatriske tvangsbehandlinger burde være ulovlige. Tvangsindlæggelse og -behandling bør afskaffes.

HVAD GØR MAN HVIS EN "PSYKISK SYG" PERSON ER VOLDELIG?

Personen, der er voldelig eller truer med vold skal ikke sendes til psykiatere for "behandling". Hvis en person begår en farlig forbrydelse, eksisterer der en straffelov til at tage sig af det. Dr. Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, siger: "Alle kriminelles personers opførsel bør reguleres gennem straffelovgivningen, og psykiaterne bør udelukkes fra administrationen af denne".

Undersøgelser viser, at psykiatrisk forudsigelser om farlighed ikke er bedre end af slå plat og krone. Psykiatere kan ikke "helbrede" kriminel eller antisocial adfærd.

Retfærdighed er baseret på ideen om, at hver enkelt står til ansvar for sine handlinger. Men hvert år bliver tusinder af kriminelle verden over undskyldt for de mest afskyelige forbrydelser baseret på psykiatriske udtalelser og erklæringer i retten. Dette underminerer det fundament, som samfundet bygger på, når det skal beskytte sig mod voldskriminalitet.

Hvis en eller anden er voldelig og bryder loven, bør han eller hun behandles på den måde, alle mennesker bliver behandlet, når de gør sådan noget. Vi behøver ikke psykiatere til det.

HVAD ER ALTERNATIVET?

Efter at være blevet betroet med omsorgen for de psykisk forstyrrede, har psykiatrien fejlet helt og aldeles. Der findes humane, ikke-påtrængende metoder til at hjælpe mennesker, som er plagede, overvældet af problemer eller følelsesmæssigt fortvivlede. For eksempel viser omfattende lægevidenskabelige undersøgelser, at fysiske sygdomme og tilstande kan manifestere sig som "psykiatriske" symptomer. Disse bør betragtes som sådan og behandles med almindelige lægelig midler. Dertil kommer, at god ernæring, sunde omgivelser og arbejde, som højner moralen, vil gøre meget for disse personer. De reagerer positivt på hvile, tryghed og sund kost. De har ikke brug for tortur eller krænkelser af deres menneskerettigheder, som er iboende og beskrevet i dokumenter som Verdenserklæringen om menneskerettighederne og MMK's "Menneskerettighedserklæring for det psykiske sundhedsområde". Dr. Thomas Szasz siger: "alderdomshjem, workshops, midlertidige hjem til trængende personer, hvis familiebånd er smuldret bort, ... - disse og mange andre faciliteter vil blive nødvendige for at varetage opgaver, som nu er betroet de psykiatriske hospitaler."